Vzor titulní strany DP 

formát .docx (font Technika)
formát .docx (font Calibri)

Vzor titulní strany BP 

formát .docx (font Technika)
formát .docx (font Calibri)

Pokyny pro vypracování DP

Rozsah

 • Předpisově 40 normo-stránek, odpovídá cca 80 kB ASCII souboru textu, obrázky, odkazy, výpisy programů se nezapočítávají.

Úprava

 • Textový editor, jednotný font Times Roman 12 pt nebo podobný. Bez pravopisných a stylistických chyb.
 • Menší obrázky a tabulky v textu.
 • Použité vztahy musí být číslovány, všechny proměnné musí být popsány.
 • Bloková schemata zařízení a přístrojů.
 • Barevné fotografie zařízení a přístrojů jsou vhodné.
 • Rozsáhlé výpisy programů se přikládají (je-li to účelné) ve formě zvláštní přílohy v jednom vyhotovení.

Členění

 • Titulní strana (1x A4)
 • (titul, autor, vypracováno kdy, kde, proč, vedoucí, součást projektu)
 • Zadávací list (1x A4)
 • (kopie originálu)
 • Obsah (1x A4)
 • Úvod (1x A4)
 • titul, autor, vypracováno kdy, kde, proč, vedoucí, součást projektu..
 • Formulace cílů (1x A4)
 • Podrobně specifikovat jednotlivé dílčí cíle práce, naznačit způsoby řešení.
 • Řešení (20-30x A4)
 • Teoretický rozbor úlohy, odkazy na literaturu, diskuse zvoleného způsobu řešení, popis metod řešení dílčích cílů.
 • Výsledky, diskuse (2-10x A4)
 • přehled všech dosažených výsledků, srovnání dosažených výsledků se zadáním a cílem práce, vysvětlení případných nesrovnalostí.
 • Závěr (1x A4)
 • Přehled dosažených výsledků, zdůraznění přínosu autora. Konstatování, že zadání bylo splněno, případně v jakém rozsahu.
 • Literatura (1-2x A4)
 • Abstract (1-2x A4)
 • v angličtině a případně v dalším světovém jazyce.

Pokyny pro formulaci textu

 • ``společenská zakázka'', souvislost s projektem,
 • vlastní přínos autora,
 • odůvodnění zvolených postupů,
 • (možnosti) aplikace výsledků v praxi

Termíny

 • 1/2 textu, bez členění                   zápočet za zim. semestr
 • 1. čtení členěného textu              1. týden v dubnu
 • kompletní text                               1. polovina dubna
 • kompletní rukopis                         do 30. dubna
 • kopie, vazba, odevzdání               1. týden v květnu