Systémové upozornění
Hlavní informace

Katedra fyzikální elektroniky vyhlašuje zadání nových témat studentských prací na AR 2023/2024. Oficiální zadání pro konkrétní studenty má být připraveno do konce října 2023, proto: 

Student(ka):

  • Vybere si rámcové téma (nebo témata).
  • Navštíví/napíše vedoucímu práce a v případě dohody se téma ujasní a upřesní tak, aby bylo ve zpřesněné formě oficiálně zadatelné na katedře.
  • Vedoucí práce nahlásí na sekretariát katedry obsazení nabízeného tématu. 
  • Student(ka) obdrží oficiální zadání k dohodnutému tématu v průběhu listopadu 2023.

Vedoucí práce (nebo jeho zástupce na katedře):

  • Pošle do 13. října 2023 zadání pro konkrétní téma Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Témata prací pro AR 2023/2024 

 

# Typ práce Rámcové téma práce Vedoucí práce / konzultant Student(ka)
1 BP Výstupní charakteristiky oku-bezpečného laserového systému  Ing. Němec / prof. Jelínková
2 DP Aplikace a přenos záření diodově čerpaných erbiových laserů Ing. Němec / prof. Jelínková
3 BP/VÚ/DP Určení termo-optických parametrů laserových krystalů pomocí interferometrických metod Ing. Veselský 
4 BP/VÚ/DP Charakteristika laserových krystalů dopovaných ionty lanthanoidů pomocí Judd-Ofeltovi analýzy Ing. Veselský
5 BP/VÚ/DP Eliminace vlivu reabsorpce na měření doby života fluorescence v kvazi-tří hladinových aktivních prostředích Ing. Veselský / prof. Jelínková
6 BP/VÚ/DP Kryogenní pevnolátkový laser na bázi Tm3+ diodově čerpaný na 1.7 μm Ing. Kratochvíl / Ing. Šulc
7 BP/VÚ/DP Thuliem dopované vláknové zdroje pracující v okolí vlnové délky 1700 nm Ing. Aubrecht (ÚFE) / Ing. Jelínek
8 DP Pikosekundové neodymem dopované fluoridové lasery Ing. Frank / prof. Kubeček
9 BP Split-step metody pro řešení parametricky vázaných optických vln Ing. Frank / Ing. Vyhlídal
10 DP Optický parametrický oscilátor pro generaci pikosekundových impulsů v blízké infračervené oblasti Ing. Jelínek / Ing. Frank
11 BP/VÚ/DP Lasery s thuliem dopovanými fluoridy pro generaci krátkých impulsů Ing. Jelínek / prof. Kubeček
12 VÚ/DP Zesilovač pikosekundových laserových impulsů ve spektrální oblasti 2,1 mikrometru Ing. Jelínek / Ing. Frank
13 DP Zdroj pro laserové diody Ing. Vyhlídal / Ing. Frank
14 Vývoj softwaru pro řízení krokových motorů Ing. Vyhlídal / Ing. Frank
15 BP/VÚ Vybrané metody měření profilů svazků Ing. Vyhlídal / Ing. Frank
16 BP/VÚ/DP Titan-safírový laser Ing. Olšan / Ing. Frank
17 BP/VÚ/DP Měření fluorescenční doby života thuliem a holmiem dopovaných optických vláken pro vláknové lasery doc. Peterka (ÚFE) / Ing. Šulc
18 BP/VÚ/DP Vývoj vláknového oscilátoru a zesilovače v infračervené oblasti Ing. Huynh (HiLASE) / Ing. Jelínek
19 BP/VÚ/DP Post-komprese femtosekundových laserových impulzů o vysoké energii Dr. Hort / Ing. Jelínek
20 BP/VÚ/DP Pokročilé numerické metody v modelu generace vysokých harmonických frekvencí Ing. Vábek (ELI) / prof. Limpouch
21 BP/VÚ/DP Speciální geometrie v generaci vysokých harmonických frekvencí Ing. Vábek (ELI) / prof. Limpouch
22 BP/VÚ/DP Generace vysokých harmonických frekvencí mícháním laserového IR a THz pole Ing. Jurkovičová (ELI) / doc. Klimo
23 BP/VÚ/DP Generace vysokých harmonických petawattovým laserem Ing. Staněk (ELI) / Ing. Nejdl
24 BP/VÚ/DP Polarizace vakua v silném elektromagnetickém poli Ing. Jirka
25 BP/VÚ Řízení pohybu sítě v Lagrangeovsko-Eulerovských (ALE) simulacích Ing. Klíma
26 BP/VÚ Modelování vzniku trhlin pomocí multi-materiálových numerických metod Ing. Klíma
27 BP/VÚ Nelineární materiálové modely v Lagrangeovských výpočtech Ing. Klíma
28 BP/VÚ/DP Koherentní zdroje krátkovlnného záření buzené laserem Ing. Nejdl / Ing. Martínková
29 BP/VÚ/DP Automatická klasifikace trajektorií v částicových simulacích plazmatu doc. Pšikal
30 BP/VÚ/DP Kinetické modelování laserového plazmatu pomocí Vlasov-Maxwellova kódu RNDr. Mašek (FzÚ) / doc. Pšikal
31 BP/VÚ/DP Charakteristika tenkého kapalného terče pomocí optického sondovacího svazku Dr. Chagovets (ELI) / doc. Pšikal 
32 BP/VÚ/DP Mechanismy urychlování elektronů v předplazmatu hustého terče doc. Pšikal / Ing. Babjak (ÚFP)
33 BP/VÚ/DP Aplikace strojového učení při modelování interakce laserového záření s plazmatem doc. Klimo
34 BP/VÚ/DP Mikroskopické modelování laserové interakce se sofistikovanými terči doc. Klimo
35 BP/VÚ/DP Nelineární procesy v laserovém plazmatu doc. Klimo
36 BP/VÚ Aplikace metod strojového učení pro rekonstrukce a remapování veličin doc. Kuchařík / doc. Kukal
37 Interpolace funkcí v okolí nespojitostí pro Lagrangeovsko-Eulerovské (ALE) metody ve vyšších dimenzích doc. Kuchařík
38 BP/VÚ Studium konvergence Lagrangeovsko-Eulerovských (ALE) metod doc. Kuchařík
39 BP/VÚ/DP Novel Boltzmann Transport Model via Machine Learning for Thermonuclear Fusion Simulation Ing. Holec (LLNL) + doc. Váchal
40 BP/VÚ/DP Machine Learning-Driven Vlasov-Maxwell Modeling in Thermonuclear Fusion Ing. Holec (LLNL) + doc. Váchal
41 BP/VÚ/DP Machine Learning-Driven Nonlocal Hydrodynamics Ing. Holec (LLNL) + doc. Váchal
42 BP/VÚ/DP Generace rentgenových pulzů z relativistické interakce laseru s plazmatem Ing. Nejdl / Mgr. Lamač (ELI)
43 BP/VÚ/DP Bezčočkové zobrazování v XUV části spektra Ing. Nejdl / Ing. Albrecht (ELI)
44 VÚ / DP Vysokonapěťové generátory s vysokou opakovací frekvencí pro kapilární výboj v plynu jako aktivní prostředí pro rentgenové lasery nebo aktivní kanál pro laserovou generaci/ urychlování elektronů Ing. Jančárek / Ing. Nevrkla
45 BP/VÚ/DP Automatická diagnostika rentgenových impulzů generovaných v laserem buzeném plazmatu Ing. Parkman (ELI) / Ing. Nejdl 
46 BP/VÚ/DP Interferenční mikroobrábění pro funkcionalizaci povrchů Ing. Hauschwitz (HiLASE) / Ing. Jančárek
47 BP/VÚ/DP Real-time monitoring jako příprava pro AI a machine learning v laserovém mikroobrábění Ing. Hauschwitz (HiLASE) / Ing. Jančárek
48 BP/VÚ/DP Pokročilé tvarování svazku pro efektivní mikro/nanostrukturování Ing. Hauschwitz (HiLASE) / Ing. Jančárek
49 BP/VÚ/DP Kvantová kryptografie: teoretické aspekty a možnosti praktické realizace prof. Richter / doc. Lemr (UPOL)
50 BP/VÚ/DP Topologické efekty ve fotonických a plazmonických strukturách prof. Richter
51 BP/VÚ/DP Vybrané problémy interakce klasického a kvantovaného elektromagnetického pole ve fotonických a plazmonických strukturách prof. Richter
52 BP Mohou se výkonové lasery uplatnit při hledání mimozemských civilizací? Ing. Juha (ÚFP) / doc. Šiňor
53 BP/VÚ/DP Možnosti paralelních výpočtů pro simulace fotonických a plazmonických struktur doc. Šiňor / prof. Richter
54 BP/VÚ/DP Numerické metody konečných prvků (FDTD), konečných elementů (FETD) a integrální metody hraničních prvků pro simulace fotonických a plazmonických nanostruktur doc. Šiňor / prof. Richter
55 BP/VÚ/DP Možnosti numerických simulací nelineárních problemů ve fotonice a plazmonice doc. Šiňor / prof. Richter
56 BP/VÚ/DP Luminiscence barevných center v diamantu Ing. Aubrechtová Dragounová(KIPL) / ing.  Potocký (FzÚ)
57 BP/VÚ/DP Příprava polovodičových nanostruktur Dr. Grym (ÚFE) / prof. Richter
58 BP/VÚ/DP Elektrická charakterizace jednotlivých polovodičových nanotyček a jejich heterostruktur Dr. Grym (ÚFE) / prof. Richter
59 BP/VÚ/DP Využití elektronové a iontové litografie pro přípravu polovodičových nanostruktur pro senzory plynů a chemických látek Dr. Grym (ÚFE) / prof. Richter
60 BP Senzorika s barevnými centry v diamantu Dr. Ondič (FzÚ) / prof. Richter
61 VÚ / DP Optická centra v diamantu a jejich kombinace s fotonickými strukturami Dr. Ondič (FzÚ) / prof. Richter
62 BP / VÚ Příprava, vizualizace a charakterizace (3D) pórézních materiálů pomocí konfokální mikroskopie RNDr. Proška
63 BP / VÚ Vývoj nanoporézních kompozitních materiálů (Au/SiO2) pro rychlou a citlivou detekci pesticidů a jejich směsí pomocí spektroskopie založené na povrchem zesíleném Ramanově rozptylu (SERS) RNDr. Proška / Ing. Marešová
64 BP / VÚ Zhotovení mikrofluidního systému pro použití v aplikacích "lab-on chip" metodou optické litografie RNDr. Proška / Ing. Marešová
65 BP/VÚ/DP Modelování fotonických a vlnovodných struktur pro nové typy kvantových generátorů Ing. Kwiecien / prof. Richter
66 BP/VÚ/DP Možnosti použití umělé inteligence pro simulace fotonických a plazmonických struktur Ing. Kwiecien / prof. Richter
67 BP/VÚ/DP Metody pro modelování fotonických a plazmonických nanostruktur II Ing. Kwiecien / prof. Richter
68 BP/VÚ Fluktuace intenzity SERS spekter Ing. Marešová
69 BP/VÚ/DP Spektroskopie s kvantovými stavy světla  Ing. Dvořák / RNDr. Michl
70 BP/VÚ/DP Polaritony v organických materiálech  Ing. Dvořák / RNDr. Michl
71 BP/VÚ/DP Měření nelineárního indexu lomu metodou Z-scan Ing. Dvořák / RNDr. Michl
72 BP/VÚ/DP Nelineární optické vlastnosti molekul RNDr. Michl / Ing. Dvořák
73 BP/VÚ/DP Termálně aktivovaná zpožděná fluorescence RNDr. Michl / Ing. Dvořák
74 BP/VÚ/DP Inverze pořadí singletových a tripletových stavů v organických molekulách RNDr. Michl / Ing. Dvořák
75 BP/VÚ/DP Řídicí obvod detektoru jednotlivých fotonů s lavinovou fotodiodou prof. Procházka
76 BP Programové vybavení pro zpracování časové informace z GNSS přijímače prof. Procházka
77 BP/VÚ/DP Použití metody Monte Carlo k analýze chyb měření Ing. Blažej / Ing. Větrovec (Geartec.cz)
78 BP/VÚ/DP Analýza stability optických hodin geodetické observatoře Wettzell Ing. Blažej / Ing. Kodet (TU Munich)
79 DP Koherentně čerpané holmiové lasery Ing. Šulc  
80 DP Generace laserového záření v atmosférickém okně v okolí vlnové délky 2035 nm Ing. Šulc  
81 BP/VÚ/DP Modelování interakce vesmírného plazmatu se sondou Solar Orbiter Dr.Štverák (UFA) / prof. Liska