Hlavní informace

Katedra fyzikální elektroniky vyhlašuje zadání nových témat studentských prací na AR 2023/2024. Oficiální zadání pro konkrétní studenty má být připraveno do konce října 2023. 

Harmonogram tvorby zadání BP/DP pro AR 2023/2024

  Student si vybere rámcové téma z nabídky na webu KFE 
13.10.2023 Student navštíví/napíše vedoucímu práce a v případě dohody se téma ujasní a upřesní tak, aby bylo ve zpřesněné formě oficiálně zadatelné na katedře. 
  Vedoucí práce vypíše téma do KOSU
23.10.2023 Student si téma v Kosu rezervuje, vedoucí práce rezervaci schválí a poté emailem zašle jméno konzultanta a jazyk práce na sekretariát katedry. 
27.10.2023 Sekretariát zašle studentovi a vedoucímu práce finální verzi zadání v pdf. 
31.10.2023 Vedoucí práce předá na sekretariát katedry vytištěné, sebou podepsané zadání. 
  Sekretariát zajistí schválení zadání vedením školy. 
  Sekretariát vyzve studenta, aby si převzal schválené zadání. Student potvrdí převzetí podpisem. 
  Student následně obdrží nascanovanou formu zadání emailem. Originál zůstává na katedře a bude uložen v archivu.  

Výzkumné úkoly se zadávají ještě mimo KOS, tzn. student si vybere téma, kontaktuje vedoucího, vedoucí práce pošle zadání na sekretariát, ten jej zpracuje a vedoucímu práce pošle finální verzi ke schválení, poté zajistí podpisy vedení katedry a student si zadání vyzvedne na sekretariátu před dokončením práce.  

 

# Typ práce Rámcové téma práce Vedoucí práce / konzultant Student(ka)
1 BP Výstupní charakteristiky oku-bezpečného laserového systému  Ing. Němec / prof. Jelínková  
2 DP Aplikace a přenos záření diodově čerpaných erbiových laserů Ing. Němec / prof. Jelínková  
3 BP/VÚ/DP Určení termo-optických parametrů laserových krystalů pomocí interferometrických metod Ing. Veselský   
4 BP/VÚ/DP Charakteristika laserových krystalů dopovaných ionty lanthanoidů pomocí Judd-Ofeltovi analýzy Ing. Veselský  
5 BP/VÚ/DP Eliminace vlivu reabsorpce na měření doby života fluorescence v kvazi-tří hladinových aktivních prostředích Ing. Veselský / prof. Jelínková  
6 BP/VÚ/DP Kryogenní pevnolátkový laser na bázi Tm3+ diodově čerpaný na 1.7 μm Ing. Kratochvíl / Ing. Šulc  
7 BP/VÚ/DP Thuliem dopované vláknové zdroje pracující v okolí vlnové délky 1700 nm Ing. Aubrecht (ÚFE) / Ing. Jelínek  
8 DP Pikosekundové neodymem dopované fluoridové lasery Ing. Frank / prof. Kubeček  
9 BP Split-step metody pro řešení parametricky vázaných optických vln Ing. Frank / Ing. Vyhlídal  
10 DP Optický parametrický oscilátor pro generaci pikosekundových impulsů v blízké infračervené oblasti Ing. Jelínek / Ing. Frank  
11 BP/VÚ/DP Lasery s thuliem dopovanými fluoridy pro generaci krátkých impulsů Ing. Jelínek / prof. Kubeček  
12 VÚ/DP Zesilovač pikosekundových laserových impulsů ve spektrální oblasti 2,1 mikrometru Ing. Jelínek / Ing. Frank  
13 DP Zdroj pro laserové diody Ing. Vyhlídal / Ing. Frank  
14 Vývoj softwaru pro řízení krokových motorů Ing. Vyhlídal / Ing. Frank  
15 BP/VÚ Vybrané metody měření profilů svazků Ing. Vyhlídal / Ing. Frank  
16 BP/VÚ/DP Titan-safírový laser Ing. Olšan / Ing. Frank  
17 BP/VÚ/DP Měření fluorescenční doby života thuliem a holmiem dopovaných optických vláken pro vláknové lasery doc. Peterka / Ing. Šulc  
18 BP/VÚ/DP Vývoj vláknového oscilátoru a zesilovače v infračervené oblasti Ing. Huynh (HiLASE) / Ing. Jelínek  
19 BP/VÚ/DP Post-komprese femtosekundových laserových impulzů o vysoké energii Dr. Hort / Ing. Jelínek  
20 BP/VÚ/DP Pokročilé numerické metody v modelu generace vysokých harmonických frekvencí Ing. Vábek (ELI) / prof.Limpouch  
21 BP/VÚ/DP Speciální geometrie v generaci vysokých harmonických frekvencí Ing. Vábek (ELI) / prof.Limpouch  
22 BP/VÚ/DP Generace vysokých harmonických frekvencí mícháním laserového IR a THz pole Ing. Jurkovičová / doc. Klimo  
23 BP/VÚ/DP Generace vysokých harmonických petawattovým laserem Ing. Staněk (ELI) / Ing. Nejdl  
24 BP/VÚ/DP Polarizace vakua v silném elektromagnetickém poli Ing. Jirka  
25 BP/VÚ Řízení pohybu sítě v Lagrangeovsko-Eulerovských (ALE) simulacích Ing. Klíma  
26 BP/VÚ Modelování vzniku trhlin pomocí multi-materiálových numerických metod Ing. Klíma  
27 BP/VÚ Nelineární materiálové modely v Lagrangeovských výpočtech Ing. Klíma  
28 BP/VÚ/DP Koherentní zdroje krátkovlnného záření buzené laserem Ing. Nejdl / Ing. Martínková  
29 BP/VÚ/DP Automatická klasifikace trajektorií v částicových simulacích plazmatu doc. Pšikal  
30 BP/VÚ/DP Kinetické modelování laserového plazmatu pomocí Vlasov-Maxwellova kódu RNDr. Mašek (FzÚ) / doc. Pšikal  
31 BP/VÚ/DP Charakteristika tenkého kapalného terče pomocí optického sondovacího svazku Dr. Chagovets (ELI) / doc. Pšikal   
32 BP/VÚ/DP Mechanismy urychlování elektronů v předplazmatu hustého terče doc. Pšikal / Ing. Babjak (ÚFP)  
33 BP/VÚ/DP Aplikace strojového učení při modelování interakce laserového záření s plazmatem doc. Klimo  
34 BP/VÚ/DP Mikroskopické modelování laserové interakce se sofistikovanými terči doc. Klimo  
35 BP/VÚ/DP Nelineární procesy v laserovém plazmatu doc. Klimo  
36 BP/VÚ Aplikace metod strojového učení pro rekonstrukce a remapování veličin doc. Kuchařík / doc. Kukal  
37 Interpolace funkcí v okolí nespojitostí pro Lagrangeovsko-Eulerovské (ALE) metody ve vyšších dimenzích doc. Kuchařík  
38 BP/VÚ Studium konvergence Lagrangeovsko-Eulerovských (ALE) metod doc. Kuchařík  
39 BP/VÚ/DP Novel Boltzmann Transport Model via Machine Learning for Thermonuclear Fusion Simulation Ing. Holec (LLNL) + doc. Váchal  
40 BP/VÚ/DP Machine Learning-Driven Vlasov-Maxwell Modeling in Thermonuclear Fusion Ing. Holec (LLNL) + doc. Váchal  
41 BP/VÚ/DP Machine Learning-Driven Nonlocal Hydrodynamics Ing. Holec (LLNL) + doc. Váchal  
42 DP Pokročilá diagnostika pro laserové urychlování elektronů s řízenou injekcí Ing. Nejdl / MSc. Grittani  
43 BP/VÚ/DP Generace rentgenových pulzů z relativistické interakce laseru s plazmatem Ing. Nejdl / Mgr. Lamač (ELI)  
44 BP/VÚ/DP Bezčočkové zobrazování v XUV části spektra Ing. Nejdl / Ing. Albrecht  
45 VÚ / DP Vysokonapěťové generátory s vysokou opakovací frekvencí pro kapilární výboj v plynu jako aktivní prostředí pro rentgenové lasery nebo aktivní kanál pro laserovou generaci/ urychlování elektronů Ing. Jančárek / Ing. Nevrkla  
46 BP/VÚ/DP Automatická diagnostika rentgenových impulzů generovaných v laserem buzeném plazmatu Ing. Parkman (ELI) / Ing. Nejdl   
47 BP/VÚ/DP Interferenční mikroobrábění pro funkcionalizaci povrchů Ing. Hauschwitz (HiLASE) / Ing. Jančárek  
48 BP/VÚ/DP Real-time monitoring jako příprava pro AI a machinelearning v laserovém mikroobrábění Ing. Hauschwitz (HiLASE) / Ing. Jančárek  
49 BP/VÚ/DP Pokročilé tvarování svazku pro efektivní mikro/nanostrukturování Ing. Hauschwitz (HiLASE) / Ing. Jančárek  
50 BP/VÚ/DP Kvantová kryptografie: teoretické aspekty a možnosti praktické realizace prof. Richter / doc. Lemer (UPOL)  
51 BP/VÚ/DP Topologické efekty ve fotonických a plazmonických strukturách prof. Richter  
52 BP/VÚ/DP Vybrané problémy interakce klasického a kvantovaného elektromagnetického pole ve fotonických a plazmonických strukturách prof. Richter  
53 BP Mohou se výkonové lasery uplatnit při hledání mimozemských civilizací? Ing. Juha (ÚFP) / doc. Šiňor  
54 BP/VÚ/DP Možnosti paralelních výpočtů pro simulace fotonických a plazmonických struktur doc. Šiňor / prof. Richter  
55 BP/VÚ/DP Numerické metody konečných prvků (FDTD), konečných elementů (FETD) a integrální metody hraničních prvků pro simulace fotonických a plazmonických nanostruktur doc. Šiňor / prof. Richter  
56 BP/VÚ/DP Možnosti numerických simulací nelineárních problemů ve fotonice a plazmonice doc. Šiňor / prof. Richter  
57 BP/VÚ/DP Luminiscence barevných center v diamantu Ing. Aubrechtová Dragounová / prof. Potocký (FzÚ)  
58 BP/VÚ/DP Příprava polovodičových nanostruktur Dr. Grym (ÚFE) / prof. Richter  
59 BP/VÚ/DP Elektrická charakterizace jednotlivých polovodičových nanotyček a jejich heterostruktur Dr. Grym (ÚFE) / prof. Richter  
60 BP/VÚ/DP Využití elektronové a iontové litografie pro přípravu polovodičových nanostruktur pro senzory plynů a chemických látek Dr. Grym (ÚFE) / prof. Richter  
61 BP Senzorika s barevnými centry v diamantu Dr. Ondič (FzÚ) / prof. Richter  
62 VÚ / DP Optická centra v diamantu a jejich kombinace s fotonickými strukturami Dr. Ondič (FzÚ) / prof. Richter  
63 BP / VÚ Příprava, vizualizace a charakterizace (3D) pórézních materiálů pomocí konfokální mikroskopie RNDr. Proška  
64 BP / VÚ Vývoj nanoporézních kompozitních materiálů (Au/SiO2) pro rychlou a citlivou detekci pesticidů a jejich směsí pomocí spektroskopie založené na povrchem zesíleném Ramanově rozptylu (SERS) RNDr. Proška / Ing. Marešová  
65 BP / VÚ Zhotovení mikrofluidního systému pro použití v aplikacích "lab-on chip" metodou optické litografie RNDr. Proška / Ing. Marešová  
66 BP/VÚ/DP Modelování fotonických a vlnovodných struktur pro nové typy kvantových generátorů Ing. Kwiecien / prof. Richetr  
67 BP/VÚ/DP Možnosti použití umělé inteligence pro simulace fotonických a plazmonických struktur Ing. Kwiecien / prof. Richetr  
68 BP/VÚ/DP Metody pro modelování fotonických a plazmonických nanostruktur II Ing. Kwiecien / prof. Richetr  
69 BP/VÚ Fluktuace intenzity SERS spekter Ing. Marešová  
70 BP/VÚ/DP Spektroskopie s kvantovými stavy světla  Ing. Dvořák / RNDr. Michl  
71 BP/VÚ/DP Polaritony v organických materiálech  Ing. Dvořák / RNDr. Michl  
72 BP/VÚ/DP Měření nelineárního indexu lomu metodou Z-scan Ing. Dvořák / RNDr. Michl  
73 BP/VÚ/DP Nelineární optické vlastnosti molekul RNDr. Michl / Ing. Dvořák  
74 BP/VÚ/DP Termálně aktivovaná zpožděná fluorescence RNDr. Michl / Ing. Dvořák  
75 BP/VÚ/DP Inverze pořadí singletových a tripletových stavů v organických molekulách RNDr. Michl / Ing. Dvořák  
76 BP/VÚ/DP Řídicí obvod detektoru jednotlivých fotonů s lavinovou fotodiodou prof. Procházka  
77 BP Programové vybavení pro zpracování časové informace z GNSS přijímače prof. Procházka  
78 BP/VÚ/DP Použití metody Monte Carlo k analýze chyb měření Ing. Blažej / Ing. Větrovec (Geartec.cz, s.r.o.)  
79 BP/VÚ/DP Analýza stability optických hodin geodetické observatoře Wettzell Ing. Blažej / Ing. Kodet (TU Munic, SRN)